Závěrečný účet za rok 2023

dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko

Hospodaření svazku se v roce 2023 řídilo rozpočtem, který byl schválen valnou hromadou dne 4. 11. 2022 jako vyrovnaný ve výši 24 023 900 Kč. Úpravami rozpočtu byly během roku upraveny rozpočtované prostředky na výši 29 371 200 Kč.

Úpravou č. 1, schválenou VH dne 8. 2. 2023, byl rozpočet zvýšen o 3 603 300 Kč a byl opět jako vyrovnaný ve výši 27 627 200 Kč. Ke změně rozpočtu došlo v aktualizaci stavu na BÚ a byl aktualizován příjem za nájemné ve vodném a stočném. Vše bylo vyrovnáno proti rezervě. Rezerva se změnila na 8 647 800 Kč. Mimo to má svazek uloženy prostředky na vkladovém účtu ve výši 7 000 000 Kč.

Úpravou č. 2, schválenou VH dne 14. 4. 2023, byl rozpočet zvýšen oproti předchozí úpravě 446 700 Kč a byl stále vyrovnaný ve výši 28 073 900 Kč. Tato úprava č. 2 byla provedena z důvodu navýšení výdajů na obnovu čerpadel na ČOV a příjmy byly navýšeny o příspěvek obce Bílovice n. Sv. na PD splaškové kanalizace v lokalitě Hradisko a dálo byly příjmy navýšeny o úroky z vkladového účtu. Vše bylo vyrovnáno proti rezervě. Rezerva se změnila na 4 741 500 Kč. Mimo to má svazek uloženy prostředky na dvou vkladových účtech ve výši 7 000 000 Kč a 5 000 000 Kč.

Úpravou č. 3, schválenou VH dne 14. 9. 2023, byl rozpočet oproti předchozí úpravě zvýšen
o 1 785 300 Kč a byl opět jako vyrovnaný ve výši 29 859 200 Kč. V této úpravě č. 3 došlo k navýšení výdajů na obnovu čerpadel a splaškové kanalizace. Příjmy byly navýšeny o příspěvek obce Bílovice n. Sv. na stavbu splaškové kanalizace v lokalitě Hradisko. Vše bylo vyrovnáno proti rezervě, která se změnila na 6 213 100 Kč. Mimo to má svazek uloženy prostředky na dvou vkladových účtech ve výši 7 000 000 Kč a 5 000 000 Kč.

Úpravou č. 4, schválenou VH dne 24. 11. 2023, byl rozpočet oproti předchozí úpravě snížen
o 488 000 Kč a byl opět jako vyrovnaný ve výši 29 371 200 Kč. V této úpravě č. 4 došlo k aktualizaci výdajů na opravy i na investice do VHI. Dále došlo k navýšení nákladů na pořízení čerpadel pro obnovu v rámci PFO. Byl navýšen příjem za dividendy SVKMO s.r.o. (podíl na zisku VAS, a.s.). Byl ponížen příspěvek obce Bílovice o náklady na PD rekonstrukce ČSOV Bílovice, Fügnerovo z důvodu posunu dokončení akce do roku 2024. Vše bylo vyrovnáno proti rezervě. Rezerva se změnila na 16 770 000 Kč, přičemž jsou v tom zahrnuty prostředky na obou vkladových účtech, které jsou v celkové výši
15 000 000 Kč.

Rozpočtovým opatřením č. 5, se rozpočet oproti předchozí úpravě nezměnil a zůstal vyrovnaný ve výši 29 371 200 Kč. K úpravě došlo pouze v položkách mezi paragrafy 2310, 2321 a 6409. Výše rezervy se nezměnila.

Skutečné příjmy v roce 2023 činily 22 411 361,89 Kč (plnění 100,43 %) a výdaje činily
16 357 409,56 Kč (plnění na 45,54 %). Financováním ve skutečné výši 6 053 952,33 Kč (splátky úvěru na stavbu „Řícmanice – vodovod, doplnění“ a změna financí na BÚ) byl rozdíl mezi příjmy a výdaji vyrovnán.

Svazek v roce 2023 neposkytl nikomu žádné finanční prostředky ani neobdržel žádnou dotaci mimo příspěvky od členských obcí ve výši 1 750 000 Kč od obce Řícmanice a 1 366 029 Kč od obce Bílovice n. Sv. (celkem 3 116 029 Kč).

V roce 2023 nesjednal svazek žádný nový úvěr. Podle Smlouvy o úvěru s ČS, a.s. a Dodatku č.1 k této smlouvě na financování stavby „Řícmanice – vodovod, doplnění“ byl v roce 2019 sjednán úvěr ve výši 7 500 000 Kč a v roce 2020 byl vyčerpán v celé výši. Úrok je sjednán jako pevný ve výši 2,23 % s termínem splacení do 30. 6. 2025. Ručení je sjednáno budoucími příjmy svazku a obce Řícmanice. Výše splátek úvěru činila v roce 2023 celkem 1 500 000 Kč. Zůstatek splátek úvěru je k 31. 12. 2023 ve výši 2 250 000 Kč.

V roce 2019 uzavřel svazek s obcí Řícmanice Smlouvu o příspěvku na stavbu „Řícmanice – vodovod, doplnění“ dne 4. 3. 2019 a Dodatek č. 1 k této smlouvě dne 17. 12. 2019. V roce 2020 sjednal svazek s obcí Řícmanice Dodatek č. 2 k této smlouvě, přičemž se celková výše příspěvku 16 282 628,04 Kč oproti Dodatku č. 1 nezměnila, došlo ke změně částek příspěvku v jednotlivých létech. V roce 2021 sjednal dne 12. 4. 2021 svazek s obcí Řícmanice Dodatek č. 3, jehož předmětem bylo navýšení příspěvku o 484 175,58 Kč za vícepráce na stavbě. Nová a konečná výše příspěvku obce Řícmanice svazku tedy byla v roce 2021 sjednána na 16 766 803,62 Kč. Obec Řícmanice uhradila v roce 2023 v souladu s předmětnou smlouvou vč. jejich tří dodatků celkem 1 750 000 Kč a zbývá jí v termínu do 30. 6. 2027 uhradit 7 000 000 Kč. Obec Řícmanice již svazku uhradila celkem 9 766 803,62 Kč.

Svazek sjednal dne 24.3.2022 s ČS a.s. vkladový účet, kam vložil své volné prostředky ve výši 7 000 000,- Kč, s roční úrokovou sazbou 3,20 % na 6 měsíců, tj.do 24.9.2022. Po tomto datu došlo k prodlužování termínu vždy o 6 měsíců až do 24.3.2024 s roční úrokovou sazbou 5,55 %. Dne 20.2.2023 sjednal svazek s ČS a.s. druhý vkladový účet s výší 5 000 000,- Kč, s roční úrokovou sazbou 5,60 % na 6 měsíců, tj.do 16.8.2023 a tento vklad byl navýšen o 3 000 000,- Kč Termín byl znovu prodloužen o 6 měsíců do 16.2.2024 se stejnou úrokovou sazbou. Výše přijatého úroku z obou vkladových účtů, které jsou nyní v celkové výši 15 000 000,- Kč, činila v roce 2023 celkem 428 045,63 Kč.

Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury (PFO) byl v roce 2023 ve výši 3 930 000,- Kč (1 700 000,- vodovody / 2 230 000,- Kč kanalizace). Tento plán byl svazkem plněn ve výši skutečných výdajů 2 542 286,57 Kč (585 542,- Kč vodovody / 1 956 744,57 Kč kanalizace). Navíc jsou k 31.12.2023 volné prostředky v rezervě ve výši 16 770 000,- Kč celkem. V roce 2023 tak byly tak splněny zákonné podmínky PFO.

Svazek byl v roce 2023 plátcem DPH.

Stav finančních prostředků byl k 31. 12. 2023 na účtech ČS a.s., ČNB a v pokladně celkem 19 661 007,54 Kč (ČS a.s. 19 627 977,73 Kč / ČNB 108,81 Kč / pokladna 32 921 Kč).

V Kanicích dne 9. 2. 2024
Ing. Vladimír Kalivoda, předseda svazku