Historie

Vodovody a kanalizace Bílovicko, dobrovolný svazek obcí

Počátky vzniku našeho dobrovolného svazku obcí se datují do začátku devadesátých let 20. století, kdy obec Kanice začala hledat způsob odvedení splaškových vod. Ve hře byla výstavba nové čističky pod Kanicemi, ale po proniknutí do problému kvality čistění, zvítězil způsob čistění splaškových vod na větší čistírně, pracující pro více obcí. Zásadním impulzem k tomuto řešení byla návštěva kanických zastupitelů v dolnorakouské obci Spillern v roce 1992 a tehdy jsme se dozvěděli, že společná čistička pro více obcí čistí vodu kvalitněji, než malá čistička pro jednu obec. Se Spillernem později uzavřela obec Kanice partnerství. Následně jsme se k řešení odvodu splaškových vod spojily tři obce, Bílovice nad Svitavou, Řícmanice a Kanice, sjednali jsme dohodu o přestavbě malé a nevyhovující čistírny odpadních vod (ČOV) v Bílovicích nad Svitavou, společně s výstavbou páteřního kanalizačního sběrače. Obci Bílovice nad Svitavou přiznal v roce 1998 SFŽP ČR na stavbu a kanalizačních sběračů dotaci. Později se k nám jako čtvrtá připojila obec Ochoz u Brna. Protože byl v té době trend zakládat svazky obcí za účelem zajištění zásobování pitnou vodou a odvodu splaškových vod s jejich čistěním, založily naše čtyři obce k datu 4. 5. 2000 dobrovolný svazek obcí s názvem Vodovody a kanalizace Bílovicko. Byla sjednána Zakladatelská smlouva a Stanovy, které byly u Okresního úřadu Brno-venkov zaregistrovány dne 12. 6. 2000 pod č.j. 5/2000 a Ing. Vladimír Kalivoda (tehdejší starosta obce Kanice) byl zmocněn za tento svazek jednat. Název svazku byl vybrán podle naší největší členské obce. Státní fond životního prostředí ČR odsouhlasil převod dotace z Bílovic na nový svazek, a tak jsme začali fungovat.

Z doby výstavby nové ČOV a kanalizačních sběračů nemůžu nevzpomenout, jak veliký byl cenový rozptyl v 11- ti nabídkách na stavbu ČOV Bílovice nad Svitavou s páteřními sběrači v obcích Bílovice, Řícmanice a Kanice. Nejnižší nabídka byla 45 mil. Kč a nejvyšší 111 mil. Kč. Vybrána tehdy byla druhá nabídka s cenou 56 mil. Kč.

Do doby vzniku svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko spadaly naše obce do

„Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko“. Žádná naše vodohospodářská infrastruktura však s územím tohoto svazku nebyla propojena, a proto jsme měli jiné podmínky provozování, tak jsme se oddělili.

Do dnešních dnů zajistil svazek v našem regionu mnoho nových staveb vodohospodářské infrastruktury, či její opravy a obnovy. Jednou z nejvýznamnějších staveb byla v roce 2010 „Intenzifikace ČOV Bílovice“ za cca 65 mil. Kč. Protože došlo k masívnímu nárůstu počtu obyvatel v našem regionu, musela se intenzifikací ČOV zvýšit kapacita ze 4 700 na 7 750 EO. Nyní pracuje naše „čovka“ na velice dobré úrovni, je zde mimo jiné odstraňování fosforu i kalové hospodářství. V roce 2023 byla zahájena činnost pro změnu jednotné kanalizace na pravém břehu obce Bílovice nad Svitavou na oddílnou. Pokud se tato stavba dotáhne do konce, dojde k významnému zlepšení provozu ČOV, ale zejména se zlepší ekologické podmínky. Splaškové vody nebudou při větších deštích odváděny do řeky Svitavy.

Účetní hodnota naší vodohospodářské infrastruktury nyní k datu 31. 12. 2023 činí více jak 388 mil. Kč. Délku vodovodů máme v majetku či v hospodaření 35 503 m a kanalizací máme 44 648 m. V celém našem svazku bylo k datu 1. 1. 2023 s trvalým pobytem celkem 7 273 obyvatel a rozloha katastrů všech čtyř členských obcí je 4 489 ha.

Provoz vodohospodářské infrastruktury nám od začátku vzniku našeho svazku zajišťovala VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov. Nejprve to bylo na základě Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací v termínu od 19. 9. 2000 do 31. 12. 2007 s následným automatickým prodlužováním. V roce 2012 jsme k datu 18. 6. sjednali novou smlouvu s názvem koncesní, protože jsme museli z důvodu získání dotace SFŽP ČR splnit dotační podmínky a za cca 800 tis. Kč absolvovat koncesní řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Po více jak dvouletém procesu zvítězila „naše“ VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a byla sjednána smlouva na provozování na dobu 10 let. Později nutnost mít koncesní smlouvu na provozování pominula a ke dni 26. 11. 2013 byla sjednána jednodušší smlouva na dobu do 31. 12. 2021. Z důvodů dobrého dlouhodobějšího plánování provozu vodohospodářské infrastruktury náš svazek uzavřel s naší provozní společností dne 17. 9. 2018 poslední smlouvu, a to na dobu do 31. 12. 2041.

Jako zástupci svazku se za dobu jeho devatenáctileté existence vystřídali tito představitelé členských obcí:

Předsedou byli pan Vilém Kleveta, starosta Bílovic nad Svitavou od roku 2000 do 2007 a Ing. Vladimír Kalivoda, tehdejší starosta obce Kanice, od roku 2007 do nynějška.

Jako místopředsedové působili od roku 2010 do 2012 pan Arnošt Huňař, starosta Bílovic nad Svitavou a po jeho smrti jej vystřídal pan Vlastimil Čoupek, starosta Ochozi u Brna. Od roku 2015 do teď je v této funkci Mgr. Miroslav Boháček, starosta Bílovic nad Svitavou.

Dalšími zástupci členských obcí ve svazku byli pan Ferdinad Polák (Řícmanice), pan Jiří Lhotecký (Ochoz u Brna), pan Pavel Doležal (Bílovice n.Sv.), Ing. Lenka Lišková (Řícmanice), Ing. Alena Kovaříková (Ochoz u Brna), Mgr. Libor Slabý (Řícmanice) a Mgr. Eva Drochytková (Ochoz u Brna), pan Vlastimil Minařík (Kanice), Mgr. Hana Rakšány Dvořáková (Kanice) a JUDr. Martin Ondroušek (Kanice).

Jako účetní svazku pracovala do roku 2012 paní Marie Stloukalová (Bílovice n.Sv.) a od roku 2012 je účetní paní Blanka Kalivodová (Kanice).

Dne 19. 4. 2022 nastoupila na funkci tajemnice svazku PhDr. Blanka Láníčková, LL.M.

V současném zastoupení svazku je předseda Ing. Vladimír Kalivoda (Kanice), místopředseda Mgr. Miroslav Boháček (Bílovice n.Sv.), členové Mgr. Libor Slabý (Řícmanice), Mgr. Hana Rakšány Dvořáková (Kanice) a Mgr. Eva Drochytková (Ochoz u Brna). Rozhodujícím orgánem svazku je valná hromada.

Sídlo svazku se z původní adresy Bílovice nad Svitavou, Komenského 446, změnilo od 22. 1. 2013 na obecní úřad Kanice 76, PSČ 664 01.

Dne 22. 5. 2009 byl valnou hromadou svazku schválen vstup svazku do společnosti Svazu VKMO, s.r.o. (Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí) a 22. 2. 2010 byl proveden zápis svazku Vodovody a kanalizace Bílovicko do společenské smlouvy tohoto Svazu VKMO, s.r.o. s podílem 0,02 %. Provozovatel naší vodohospodářské infrastruktury VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. má od 21. 12. 2012 pouze jediného akcionáře, kterým je právě Svaz VKMO s.r.o. jehož společníky jsou výhradně svazky obcí nebo obce, tedy komunální sféra. Charakter vlastnictví, kontrola provozní společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. ze strany veřejných zadavatelů a výkon její podstatné činnosti pro své vlastníky umožňuje mezi společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a SVKMO, s.r.o, i jeho společníky aplikovat ustanovení § 18, odst. 1, písm. e), zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Jedná se výjimku „in – house“, kterou lze použít pro svazky obcí a rovněž i pro členské obce svazků obcí při zadávání veřejných zakázek. Tzn. že můžeme zakázky zadávat naší provozní společnosti bez složitých obstrukcí výběrových řízení.

Nemalým přínosem členství ve Svazu VKMO s.r.o. je to, že veškeré zisky a dividendy plynoucí z činnosti společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. zůstávají tzv. doma. Neodchází do zahraničních společností, ale ve 100 % je používáme pro obnovu a rozvoj naší vodohospodářské infrastruktury.

Svazek Vodovody a kanalizace Bílovicko je samostatný subjekt, který sám sebe financuje, a to především z nájemného, které se pohybuje mezi kolem 30 % z ceny vodného a stočného. Žádné členské příspěvky nevybíráme. Opravy a obnovu majetku hradí náš svazek z vlastních zdrojů. Jen na investiční akce většího rozsahu přispívá obec, ve které se stavba provádí. Případně svazek sjednává dotaci, či úvěr na hrazení příslušné stavby.

Spolupráce se Svazem VKMO s.r.o. i s provozní společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. je na velice výborné úrovni a já přeji našemu svazku, který letos v červnu oslaví 24 let svého trvání, aby to tak bylo i do budoucna.

Zapsal v Kanicích dne 9. 1. 2024
Ing.Vladimír Kalivoda
předseda DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko