Závěrečný účet za rok 2022

dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko

Hospodaření svazku se v roce 2022 řídilo rozpočtem, který byl schválen valnou hromadou dne 18. 11. 2021 jako vyrovnaný ve výši 19 880 500 Kč. Úpravami rozpočtu byly během roku upraveny rozpočtované prostředky na výši 24 015 000 Kč.

Úpravou č. 1, schválenou VH dne 26. 4. 2022, byl rozpočet zvýšen o 3 094 700 Kč a byl opět jako vyrovnaný ve výši 22 975 200 Kč. Ke změně rozpočtu došlo v aktualizaci stavu na BÚ a byl navýšen o příjem za nájemné kanalizace. Ve výdeji se navýšily náklady na opravu vodovodu oproti snížení nákladů na opravu kanalizace a významně se ponížily investiční náklady na stavbu úpravy kanalizace v Bílovicích na Fügnerově nábřeží z důvodu posunu termínu zahájení stavby na rok 2023. Vše bylo vyrovnáno proti rezervě jejím navýšením. Rezerva se změnila na 6 712 900 Kč. Mimo to má svazek nově vedený termínovaný vklad 7 000 000 Kč.

Úpravou č. 2, schválenou VH dne 2. 6. 2022, nebyla výše rozpočtu oproti předchozí úpravě změněna a byl stále vyrovnaný ve výši 22 975 200 Kč. Tato úprava č. 2 byla provedena z důvodu navýšení výdajů na materiál kanalizace, na odvod daně PPO a DPH, na mzdové náklady nové tajemnice svazku a na inventář. Vše bylo vyrovnáno proti rezervě jejím snížením. Rezerva se změnila na 5 512 100 Kč. Mimo to má svazek vedený termínovaný vklad 7 000 000 Kč.

Úpravou č. 3, schválenou VH dne 30. 7. 2022, byl rozpočet oproti předchozí úpravě zvýšen o 304 100 Kč a byl opět jako vyrovnaný ve výši 23 279 300 Kč. V této úpravě č. 3 došlo k navýšení nákladů na materiál splaškové kanalizace a za inventář. Byl navýšen příjem za dividendy SVKMO s.r.o. Vše bylo vyrovnáno proti rezervě jejím snížením. Rezerva se změnila na 5 411 200 Kč. Mimo to má svazek vedený termínovaný vklad 7 000 000 Kč.

Úpravou č. 4, schválenou VH dne 4. 11. 2022, byl rozpočet oproti předchozí úpravě zvýšen o 831 000 Kč a byl opět jako vyrovnaný ve výši 24 110 300 Kč. V této úpravě č. 4 došlo k navýšení příjmů za příspěvek UNISTAVu na opravu kanalizace v Ochozi u Brna, příjmů z úroků za termínovaný vklad a příjmů za příspěvek obce Kanice na stavbu splaškové kanalizace. Byl navýšen výdaj na stavbu splaškové kanalizace v Kanicích a na materiál splaškové kanalizace. Vše bylo vyrovnáno proti rezervě jejím snížením. Rezerva se změnila na 5 310 900 Kč. Mimo to má svazek vedený termínovaný vklad 7 000 000 Kč.

Úpravou č. 5, schválenou VH dne 16. 12. 2022, byl rozpočet oproti předchozí úpravě snížen o 95 300 Kč a byl opět jako vyrovnaný ve výši 24 015 000 Kč. V této úpravě č. 5 došlo ke snížení investičních nákladů i nákladů na opravu na kanalizaci, snížily se náklady na materiál kanalizace a navýšily se příspěvky za vodovodní přípojky. Byl navýšen výdaj na odvod daně PPO a DPH. Vše bylo vyrovnáno proti rezervě jejím zvýšením. Rezerva se změnila na 8 277 400 Kč. Mimo to má svazek vedený termínovaný vklad 7 000 000 Kč.

Skutečné příjmy v roce 2022 činily 20 544 030,27 Kč (plnění 100,01 %) a výdaje činily 14 430 380,03 Kč (plnění na 48,86 %). Financováním ve skutečné výši – 6 113 650,24 Kč (splátky úvěru na stavbu „Řícmanice – vodovod, doplnění“ a změna financí na BÚ) byl rozdíl mezi příjmy a výdaji vyrovnán.

Svazek v roce 2022 neposkytl nikomu žádné finanční prostředky ani neobdržel žádnou dotaci mimo příspěvky od členských obcí ve výši 1 750 000 Kč od obce Řícmanice a 560 340 Kč od obce Kanice (celkem 2 310 340 Kč).

V roce 2022 nesjednal svazek žádný nový úvěr. Podle Smlouvy o úvěru s ČS, a.s. a Dodatku č. 1 k této smlouvě na financování stavby „Řícmanice – vodovod, doplnění“ byl v roce 2019 sjednán úvěr ve výši 7 500 000 Kč a v roce 2020 byl vyčerpán v celé výši. Úrok je sjednán jako pevný ve výši 2,23 % s termínem splacení do 30. 6. 2025. Ručení je sjednáno budoucími příjmy svazku a obce Řícmanice. Výše splátek úvěru činila v roce 2022 celkem 1 500 000 Kč. Zůstatek splátek úvěru je k 31. 12. 2022 ve výši 3 750 000 Kč.

V roce 2019 uzavřel svazek s obcí Řícmanice Smlouvu o příspěvku na stavbu „Řícmanice – vodovod, doplnění“ dne 4. 3. 2019 a Dodatek č. 1 k této smlouvě dne 17. 12. 2019. V roce 2020 sjednal svazek s obcí Řícmanice Dodatek č. 2 k této smlouvě, přičemž se celková výše příspěvku 16 282 628,04 Kč oproti Dodatku č. 1 nezměnila, došlo ke změně částek příspěvku v jednotlivých létech. V roce 2021 sjednal dne 12. 4. 2021 svazek s obcí Řícmanice Dodatek č. 3, jehož předmětem bylo navýšení příspěvku o 484 175,58 Kč za vícepráce na stavbě. Nová a konečná výše příspěvku obce Řícmanice svazku tedy byla v roce 2021 sjednána na 16 766 803,62 Kč. Obec Řícmanice uhradila k 31. 12. 2022 v souladu s předmětnou smlouvou vč. jejich tří dodatků celkem 1 750 000 Kč.

V roce 2022 sjednal svazek dne 24. 3. 2022 s ČS a.s. vkladový účet, kam vložil své volné prostředky ve výši 7 000 000 Kč, s roční úrokovou sazbou 3,20 % na 6 měsíců, tj. do 24. 9. 2022. Po tomto datu došlo k prodloužení termínu o dalších 6 měsíců, tj. do 24. 3. 2023 s novou roční úrokovou sazbou 5,55%.

Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury byl v roce 2022 ve výši 3 000 000 Kč (1 700 000 vodovody / 1 300 000 Kč kanalizace). Tento plán byl svazkem plněn ve výši skutečných výdajů 2 581 364,72 Kč (1 789 410 Kč vodovody / 791 954,72 Kč kanalizace). Navíc jsou k 31. 12. 2022 volné prostředky v rezervě ve výši 15 277 400 Kč celkem. V roce 2022 tak byly tak splněny zákonné podmínky.

Svazek byl v roce 2022 plátcem DPH.

Stav finančních prostředků byl k 31. 12. 2022 na BÚ ČS a.s. a ČNB celkem 15 107 055,21 Kč.

V Kanicích dne 12. 2. 2023
Ing. Vladimír Kalivoda, předseda svazku